Detaljplaner - pågående

Vad är en detaljplan och vad behöver jag som medborgare veta?

 • Detaljplaner visar hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen, läs mer på följande sida hur detaljplaner fungerar.
 • På denna sida finner du de detaljplanerna som vi just nu arbetar med.
 • Du har som medborgare möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på de detaljplaner som är på samråd eller granskning.
 • Om du vill framföra en synpunkt på en detaljplan då det pågår samråd eller granskning måste du göra detta skriftligen. Synpunkter skickas till samhallsbyggnad@lidkoping.se eller postadress: Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 LIDKÖPING.
 • Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned under respektive planflik på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Stadshuset, Skaragatan 8.
 • Alla gällande detaljplaner kan du hitta i följande digitala karta.länk till annan webbplats

Filsbäck 2:135 - Antagande

Syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att möjliggöra ett s k HVB-hem (hem för vård eller boende) på fastigheten Filsbäck 2:135. Markanvändningen föreslås att ändras från daghem till mark avsedd för bostad och vård. Ändringen innebär inte någon större yttre förändring av befintlig byggnad då anpassning för planerad verksamhet sker invändigt. Byggnad och tomt iordningsställs för vård/boende till 6-8 ungdomar med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik i åldern 12 – 18 år.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta.länk till annan webbplats

Planeringsskede

Förslag till detaljplan för fastigheten Filsbäck 2:135 (f d Bojen fritidshem) har varit föremål för granskning och har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden för antagandeprövning i kommunfullmäktigemöte den 26 april 2021.

Handläggare

Bengt-Göran Nilsson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 02 21, bengtgoran.nilsson@lidkoping.se

Planhandlingar

Majåker etapp IV - Antagande

Syfte och huvuddrag

Ändringen av detaljplan nummer 7021, Majåker etapp IV (Båsvägen, Lidköping) syftar till att förändra planbestämmelserna inom kvarteret Krusmyntan till att möjliggöra en större byggrätt och att säkerställa att karaktären av befintlig bebyggelse och närmiljö behålls. Ändringen av detaljplan förändras inte för planområdets övriga kvarter.

Planeringsskede

Ändring av detaljplan för Majåker, etapp IV (kvarteret Krusmyntan m.fl.), Lidköpings kommun, godkändes för antagandeprövning den 25 maj. Lidköpings samhällsbyggnadsnämnd kommer pröva planen för ett antagande den 8 juni 2021. Efter antagandet kommer de som berörs av detaljplanen (s.k. sakägare), men som inte fått framförda synpunkter tillgodosedda, att underrättas och ges möjlighet att överklaga kommunfullmäktiges beslut till Mark och miljödomstolen

Förslag ändring av detaljplan nummer 7021, Majåker etapp IV (Båsvägen, Lidköping) var föremål för granskning mellan 25 februari och 14 mars 2021. Inkomna synpunkter från samråd och granskning har sammanfattats och bemötts i ett granskningsutlåtande nedan.

Planhandlingar

Handläggare

Henrik Olsson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 16 91, henrik.olsson@lidkoping.se

Råda 4:10 m.fl. - Antagande

Syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att förtäta del av fastigheten Råda 4:10 med flera med cirka 75 bostadslägenheter anpassade efter platsens förutsättningar. Bostäderna är tänka som så kallade seniorbostäder. Befintliga radhuslängor kommer att rivas och ersättas med föreslagen bebyggelse. Planförslaget innefattar:

 • förtätning av bostadsbebyggelse (cirka 75 nya lägenheter) på redan i anspråkstagen mark,
 • bestämmelser gällande bostadsbebyggelsens placering, utförande och utformning för att ansluta till befintlig kulturmiljö och landskapsbild,
 • bestämmelser gällande utemiljöns innehåll och utformning,
 • säkerställande av delar av befintliga bevarandevärda träd,
 • omdragning av delar av kvartersgata som blir en gemensamhetsanläggning för Bräddegårdens äldreboende och ny fastighet,
 • omdragning och flytt av delar av befintliga ledningar,
 • säkerställande av markens tillgänglighet för allmänna ledningar och marköverlåtelser mellan kommunala och enskilda fastigheter.

Sedan samrådet har några tillägg och förtydliganden gjorts i planbeskrivningen.

Planeringsskede

Detaljplan för del av Råda 4:10 m fl, Råda, Lidköpings kommun godkändes för antagandeprövning den 8 juni av samhällsbyggnadsnämnden. Lidköpings kommunfullmäktige kommer att pröva planen för ett antagande den 27 september 2021. Efter antagandet kommer de som berörs av detaljplanen (s.k. sakägare), men som inte fått framförda synpunkter tillgodosedda, att underrättas och ges möjlighet att överklaga kommunfullmäktiges beslut till Mark och miljödomstolen.

Förslag av detaljplan Råda 4:10 m.fl., var föremål för granskning mellan 4 mars och 21 mars 2021. Inkomna skrivelser från samråd och granskning har sammanfattats och bemöts i ett granskningsutlåtande nedan.

Handläggare

Henrik Olsson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 16 91, henrik.olsson@lidkoping.se

Planhandlingar

Del av Råda 5:1 - Samråd

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen för del av Råda 5:1 (Silverbyn) är att göra det möjligt att bygga bostäder. Karaktären av området ska vara tätt och småskaligt med möjlighet till komplettering av nya bebyggelsetyper, exempelvis flerbostadshus och radhus. Området bedöms ha god koppling till staden och beräknas inrymma ca 80 nya bostäder. I planarbetet har det bland annat utretts hur nära järnvägen och ringleden det är lämpligt att bygga med hänsyn till buller, vibrationer, och risk för olyckor med farligt gods.

Kommunens avsikt är att gå ut med området på markanvisning när detaljplanen har vunnit laga kraft. Det innebär att tomterna inte planeras att släppas i tomtkön. Det är inget som regleras i detaljplanen. Har du fler frågor kring detta kan du ta kontakt med mark- och exploateringsenheten.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta.länk till annan webbplats

Planeringsskede

Detaljplanen är ute på samråd till den 9 maj 2021. Fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Skriftliga synpunkter lämnas senast den 9 maj 2021 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se.

Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter under samrådet eller granskningen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Handläggare

Judit Ernvik, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 02 15, judit.ernvik@lidkoping.se

Planhandlingar

 Skäran med flera – Granskning

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för förtätning av bostäder med cirka 350 lägenheter, ett parkeringshus och i markplan viss del centrumverksamhet som till exempel kontor, kafé och samlingslokal. Förslaget innebär att nuvarande tre hyreshus rivs.

Planförslaget innehåller:

 • Kvartersbebyggelse i tre till tio våningar med cirka 350 bostadslägen­heter som utformningsmässigt ska samspela med omkringliggande bebyggelse.
 • Lokaler för centrumverksamheter i bottenvåningar.
 • Gemensam parkeringsanläggning, p-hus och övrig parkering för bil och cykel.
 • Grönskande innergårdar med dagvattenhantering.
 • Omgestaltning och omdisponering av del av Esplanaden och del av Hästhagsvägen.
 • Ersättning av biotopskyddad trädallé längs Esplanaden.
 • Nya kvartersgator inom kvarteret Skäran.
 • Förutsättningar för byggnation av skyddsrum.
 • Område för teknisk anläggning, transformatorstation.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta.länk till annan webbplats

Planeringsskede

Detaljplanen har varit föremål för samråd mellan 4 mars och 2 april 2021. Efter samrådet har planhandlingarna justerats utifrån inkomna synpunkter vilket framgår på sidan 3 i planbeskrivningen nedan.

Detaljplanen är nu föremål för granskning fram till den 10 juni. Fastighetsägare, hyresgäster, ledningsrättsinnehavare, kommunala nämnder och statliga myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Skriftliga synpunkter lämnas senast den 10 juni 2021 till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping eller till samhallsbyggnad@lidkoping.se.

Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter under samrådet eller granskningen kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Handläggare

Marie-Anne Eriksson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 11 59, marie-anne.eriksson@lidkoping.se

Planhandlingar

Sävare 19:1 m fl, del av, Vinninga trädgårdsby - Antagande

Syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av tätorten Vinninga genom att pröva lämpligheten för bostäder och ej störande verksamheter. Den nya bebyggelsen föreslås få en karaktär med trädgårdsstaden som förebild som innebär småskalig bebyggelse tillsammans med ett finmaskigt gatunät, tydliga kvartersgränser och avgränsade parkmiljöer.

Planförslaget innehåller:

 1. Blandad bostadsbebyggelse för cirka 70 bostäder med fristående hus, parhus eller radhus.
 2. Bevarande av befintlig gårdsmiljö inom Falkagården som är av kulturhis­toriskt värde.
 3. Utbyggnad av befintligt verksamhetsområde som möjliggör för fler ej störande verksamheter samt för besöksanläggningar, till exempel för kul­tur- och idrottsverksamhet.
 4. Nya, samt bekräftande av befintliga, grönytor för lek och rekreation och plats för damm och ytor för fördröjning av dagvatten.
 5. Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som sammankopp­las med omgivande gatunät.
 6. Breddning av industrigatan Maskrosvägen.
 7. Område för tekniska anläggningar, transformatorstationer.
 8. En ombyggnation av anslutningen till Varavägen från planområdet med korsning med hastighetsdämpande åtgärd och övergång för oskyddade trafikanter.

Sedan samrådet har några tillägg och förtydliganden gjorts i planbeskrivningen som framgår på sidan 3.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta.länk till annan webbplats

Planeringsskede

Detaljplan för del av Sävare 19:1 m fl, Vinninga trädgårdsby, Vinninga, Lidköpings kommun godkändes för antagandeprövning den 4 maj av samhällsbyggnadsnämnden. Lidköpings kommunfullmäktige kommer att pröva planen för ett antagande den 21 juni 2021. Efter antagandet kommer de som berörs av detaljplanen (s.k. sakägare), men som inte fått framförda synpunkter tillgodosedda, att underrättas och ges möjlighet att överklaga kommunfullmäktiges beslut till Mark och miljödomstolen.

Detaljplanen var under februari ute på samråd samt under mars utställd för granskning. Inkomna skrivelser från samråd och granskning har sammanfattats och bemöts i ett granskningsutlåtande nedan.

Handläggare

Marie-Anne Eriksson, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 11 59, marie-anne.eriksson@lidkoping.se

Planhandlingar

Tryckbank i Lidan, Västra hamnen i Lidköping – Samråd

Syfte och huvuddrag

I Västra hamnområdet i centrala Lidköping är intentionen enligt gällande fördjupad översiktsplan (Hamnstaden) att en omställning ska ske av markanvändning från industri till t ex verksamheter icke störande för omgivningen.

Kommunen har tagit fram ett förslag som grundar sig på att stabilisera både kaj- och markområden. Förslagets innebär att den äldre kajen ges skredförebyggande åtgärd i form av en längre tryckbank i Lidan.

För kommande planer behöver markens lämplighet prövas vilket innebär att stabiliteten för gata och kajområde måste vara tillfredsställande. Därför har undersökning av stabiliteten utmed Lidan gjorts och det framgick att stabiliteten inte är tillfredställande inom ett kajområde utmed gatan Västra hamnen. Området föreslås ges en stabilitetshöjande åtgärd. Det aktuella området ligger i anslutning till Lidans västra strand inom en kilometer från utloppet i Vänern.

För mer information se ”Samrådsinbjudan” samt ”MKB av vattenverksamhet för tryckbank i Lidan, Västra hamnen i Lidköping”.

Planeringsskede

Avgränsningssamrådet avslutades den 5 mars 2021.

Handläggare

Kontakt angående samråd:
Teresia Wengström, konsult Melica
tel: 0730-26 60 25, teresia.wengstrom@melica.se

För mer information kontakta:
Anders Svensson, projekteringsledare, Mark och exploatering
tel: 0510-77 00 00, anders.svensson3@lidkoping.se

Planhandlingar

Underlaget finns i även utställt i Stadshuset, Skaragatan 8 i Lidköping under samrådstiden.

Tömmen 1, del av - Antagande

Syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av en sport- och idrottsanläggning samt att skapa möjligheter att använda området för detaljhandel och icke-störande verksamheter.

Bakgrunden till planläggningen är en stor efterfrågan på mark för att etablera padelhallar. I kommunens markreserv finns få platser som lämpar sig för denna typen av verksamhet i dagsläget.

Karta

Visa detaljplaneområdet i en karta.länk till annan webbplats

Planeringsskede

Detaljplanen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 8 juni 2021. Planen förväntas vinna laga kraft den 6 juli. De som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda har möjlighet att överklaga nämndens beslut under överklagningstiden (15 juni - 6 juli, 2021). De synpunkter som kom in under granskningen har samlats i ett granskningsutlåtande (se nedan).

Handläggare

Eric Alnemar, planarkitekt, Plan-Trafik
tel: 0510-77 10 41, eric.alnemar@lidkoping.se

Planhandlingar

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: