Vårt dricksvatten

Det är väldigt sällan vi behöver införa kokrekommendation, och när det händer meddelar vi det alltid via vår webbsida lidkoping.se och i lokala medier och SMS. Att koka vattnet rekommenderas om det finns misstanke om att kranvattnet innehåller mikroorganismer som kan göra dig sjuk. Kokning tar bort mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter.

Så här gör jag om kommunen rekommenderar kokning av dricksvattnet:

 • Koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning.
 • Koka upp vattnet i kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Det räcker att koka upp vattnet, det behöver inte koka en viss tid.
 • Förvara vattnet i en väl rengjord kanna eller behållare i rumstemperatur eller kallare, gärna i kylskåp.

Använd kokt vatten till att:

 • Blanda saft eller andra drycker med vatten.
 • Brygga kaffe, eftersom kaffebryggaren inte värmer dricksvattnet tills det kokar.
 • Göra is.
 • Skölja frukt och grönsaker som inte kokas.
 • Borsta tänderna.

Okokt dricksvatten kan användas till att:

 • Tillaga mat som ska kokas, till exempel potatis, ris och pasta.
 • Tvätta händer och ansikte.
 • Duscha (undvik att bada).
 • Diska i diskmaskin på högsta temperatur. Använd torkprogrammet.
 • Diska för hand. Låt disken torka innan den används.
 • Tvätta kläder.
 • Städa och rengöra ytor.
 • Vattna blommor.
 • Spola toaletten.

Undvik att svälja vatten vid duschning. Var speciellt uppmärksam på detta när det gäller små barn. Barn bör inte heller leka i vattenspridare, bassänger eller liknande under perioder med kokningsrekommendation. Är du orolig för dina djur hänvisar vi till veterinär.

Källa: Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Svenskt Vatten

Informationsblad om kokning på olika språk

Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Svenskt Vatten har gjort informationsblad på olika språk:

Vänern – vår största dricksvattenkälla

För oss som bor i Lidköpings kommun är Vänern vår största källa till dricksvatten. Vatten-Avlopp på Lidköpings kommun ansvarar för kommunens vatten- och avloppsreningsverk. Vi arbetar med olika reningstekniker som efterliknar och skyndar på vattnets kretslopp. Det är nödvändigt för att alla i kommunen ska ha tillgång till ett rent friskt vatten men även för att växt- och djurlivet i Vänern ska må bra och vara bestående.

Du kan påverka

Men ansvaret för bra vattenkvalitet ligger inte enbart på kommunen, utan det börjar redan i ditt hem, på din arbetsplats och på gatan. Det du spolar ner i avloppet idag påverkar kvalitén på det vatten som kommer tillbaka i kranen och i vattenglaset. Detta kan du göra för att hjälpa till:

Här kan du läsa vilka värden, det vill säga vilken kvalitet, vårt vatten har. Värdena i tabellen är medelvärden för 2019.

Lockörns vattenverk

Parameter

Enhet

Råvatten

Råda ås

Dricksvatten
utgående från vattenverket

Gränsvärden
för tjänligt
med anmärkning

Gränsvärden
för otjänligt

pH

-

7,5

7,48

8,0

<7,5 >9,0

10,5

Hårdhet

odH

1,4

8,7

1,8

-

-


Läckö vattenverk

Läckö vattenverk

Parameter

Enhet

Råvatten

Dricksvatten
utgående från vattenverket

Gränsvärden
för tjänligt
med anmärkning

Gränsvärden
för otjänligt

pH

-

7,5

7,8

<7,5 >9,0

10,5

Hårdhet

odH

1,3

1,3

-

-


Rent dricksvatten är en av våra viktigaste naturresurser. I Lidköpings kommun tar vi ytvatten från Kinneviken i Vänern och grundvatten från Råda ås för vår dricksvattenproduktion i Lockörns vattenverk. Vattnet från Lockörn levererar dricksvatten till Lidköpings tätort och angränsande mindre tätorter, vattenföreningar m.fl. Vid Läckö finns ett mindre vattenverk som tar ytvatten från Vänern och som levererar dricksvatten till boende på Kållandsö.

För att vi ska kunna behålla ett gott och säkert vatten även i framtiden så behöver vattnet skyddas och därför inrättas vattenskyddsområden runt våra vattentäkter.

I nuläget finns det ett vattenskyddsområde fastställt för Råda ås (2001).

I takt med förutsättningarna ändras, ny kunskap vinns och lagarna revideras så kan nya vattenskyddsområden behöva tas fram och befintliga att revideras.

Vattenskyddsområdet vid Råda ås

Det nuvarande vattenskyddsområdet vid Råda ås fastställdes 2001.

Nu gällande vattenskyddsföreskrifter Pdf, 411.2 kB.

Karta, gällande vattenskyddsområde Pdf, 217.2 kB.

Revidering av vattenskyddsområdet vid Råda ås pågår

Under 2021 pågick den så kallade samrådsprocessen inför revideringen av det befintliga vattenskyddsområdet vid Råda ås. Med utgångspunkt från de synpunkter som kom in har vi nu tagit fram ett slutgiltigt förslag till revidering av vattenskyddsföreskrifterna.

Det är dessa handlingar, benämnda remissversioner, vi nu vill ha in synpunkter på. Enligt 24 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken måste den myndighet, i detta fallet kommunen, förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att yttra sig över förslaget. Eftersom det är så många som kan beröras så har vi valt att göra detta genom en så kallad kungörelsedelgivning dvs att sätta in en annons i NLT samt i Post- och Inrikes tidningar.

Det är förslaget vi nu vill ha in skriftliga synpunkter på senast den 1 juli 2022 (se nedan)

Bakgrundsinformation finns i nedanstående dokument . Alla synpunkter som kom in under samrådsprocessen har vi samlat i en samrådsredogörelse. Vidare finns en jämförelse mellan nu gällande föreskrifter med förslaget till reviderade föreskrifter.

Lämna synpunkter senast den 1 juli 2022

Skriftliga synpunkter via e-post till: va-kund@lidkoping.se
eller via brevpost till:
Lidköpings kommun
Teknisk Service, Vatten-Avlopp
531 88 Lidköping

Skriv gärna "Vattenskyddsområde Råda ås" i ämnesraden.

Om du har några frågor

Du kan maila dina frågor till va-kund@lidkoping.se eller kontakta någon av våra miljöingenjörer på tfn 0510-77 08 32 eller 0510-77 00 31.

Hur påverkar vattenskyddsområdet den som bor och verkar i området?

Vanliga husägare

För de allra flesta kommer ändringarna av vattenskyddsföreskrifterna inte att innebära någon stor förändring, men alla måste värna om vattentäkten som resurs genom att visa aktsamhet. Det innebär att du alltid bör välja det alternativ som har minsta möjliga påverkan på miljön, till exempel när du gödslar eller använder bekämpningsmedel i din trädgård. Inom vattenskyddsområdet kommer särskilda bestämmelser att gälla om till exempel hantering av olja, bensin och diesel. Fordonstvätt på tomten eller gatan föreslås att förbjudas. Det finns också bestämmelser om du ska installera jord-eller bergvärme eller för andra pålningar eller borrningar i området.

Jord- och skogsbruk samt andra verksamhetsutövare

Exempelvis kommer yrkesmässig användning av växtskyddsmedel även fortsättningsvis vara förbjudet inom vattenskyddsområdet. Lagring och spridning av naturgödsel (stallgödsel) kommer att kräva tillstånd. Nyetablering av miljöfarliga verksamheter som kräver tillstånd enligt miljöbalken föreslås bli förbjudet. Redan etablerade verksamheter berörs inte av detta förbud. Lagring och användning av massor regleras också.

Vad händer sedan?

Processen att ta fram eller revidera ett vattenskyddsområde, styrs av miljöbalkens 7 kapitel, är en relativt långdragen process med flera myndigheter inblandade. Vi har nu kommit till det steget då beslutsförslaget beträffande vattenskyddsområdets utbredning och vilka föreskrifter som ska gälla kungörs. Därefter kommer Teknisk servicenämnd, som ansvarat för handläggningen av ärendet så långt att lämna över ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

Råda källa är stängd för säsongen. Vi öppnar igen till våren 2023.

Alla som vill är välkomna att hämta vatten i Råda källa. Kommunen tar kontinuerligt prover för att säkerställa vattnets kvalitét.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: