Förvaltningar, kommunala bolag och kommunalförbund

Lidköpings kommun har nio förvaltningar och fyra helägda kommunala bolag som arbetar inom olika områden som till exempel utbildning, kultur eller miljö.

Kommunens organisation

Organisationsskiss för Lidköpings kommun

Styrs av en nämnd eller styrelse

Varje förvaltning och bolag styrs av en nämnd eller styrelse som väljs av kommunfullmäktige. De förtroendevalda fattar beslut som förvaltningarna sedan genomför. Förvaltningarna tar också fram underlag till de förtroendevalda att fatta beslut utifrån.

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid har det övergripande ansvaret för kommunens förvaltningar och samordnar arbetet mellan förvaltningarna. Varje förvaltning kan vara indelad i olika enheter.

Förvaltningar

Vår verksamhet omfattar förskola, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola, musikskola och fritidsgårdar. Barn & Skola är organiserat i enheter där varje enhet har en eller två ansvariga rektorer. En enhet kan omfatta flera olika verksamheter, som pedagogisk omsorg, förskola och skola.

Barn & Skolas verksamheter styrs av de uppdrag som specificeras i grundskolans och förskolans läroplaner. Våra verksamheter omfattas också av lagar som till exempel Skollagen och FN:s barnkonvention.

Förvaltningen sorterar under barn- och skolnämnden.

Förvaltningschef
Jonny Palmkvist

Till förvaltningen hör områdena Måltid & Lokalvård, Fastighet & Park, Gator & Drift, Projekt & Bygga och Verksamhetsstöd & Service.

Måltid & Lokalvård ansvarar för goda, vällagade och näringsriktiga måltider. Våra kunder är förskolor, skolor, fritids, äldreboenden och hemtjänst i hela Lidköpings kommun. Enheten utför också alla tjänster inom städning. Lokalvård, grundstädning, storstädning, fönsterputsning, flyttstädning, byggstädning, allergistäd och sanering är några av alla saker vi hjälper till med.

Fastighet & Parks huvuduppdrag är att ansvara för underhåll i kommunens fastigheter som fritidsanläggningar, skolor, förskolor och äldreboenden, både inomhus och utomhus samt skogar, parker, motionsspår och badplatser.

Gator & Drift ansvarar bland annat för anläggning och drift av kommunens infrastruktur som gator, gång- och cykelvägar men även belysning, snöröjning och gaturenhållning.

Projekt & Bygga arbetar med planering, projektering och ansvar för byggledning vid byggnationer.

Verksamhetsstöd & Service ansvarar för några centrala stödprocesser inom kommunen och samarbetskommuner inom V6 genom enheterna Upphandling, Redovisning och Lön. Området är dessutom ansiktet utåt mot medborgaren genom Kontaktcenter, där medborgarens första kontakt med kommunen oftast startar. Våra kunder är både interna och externa.

Förvaltningen sorterar under servicenämnden.

Förvaltningschef
Caroline Hagström

Verksamheten omfattar enheterna Ekonomi, HR, Demokrati och Utveckling samt Kommunikation och Näringsliv.

Kommundirektör
Ulrika Strandrot Frid

Kultur & Fritid erbjuder ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla. Detta görs genom fem olika verksamheter.

Kultur & Fritid sorterar under kultur- och fritidsnämnden.

Bibliotek, konst & kultur

Bibliotek, konst & kultur heter den nybildade enhet inom kultur och fritid där en stor del kommunens kulturverksamhet samlas under ett och samma tak. En träffpunkt där olika åldrar och skilda kulturer möts. Här skapas förutsättningar för kunskapssökande, språkutveckling, läsupplevelser och kulturella upplevelser  både för barn och vuxna.

På biblioteket finns god tillgång till olika medier och databaser, internetdatorer, sagostunder och barnteater, föreläsningar och utställningar och särskild service till skolor, äldre och funktionshindrade.

Lidköpings konsthall ingår också i denna enhet. Konsthallen arbetar med att visa samtidskonst genom konstutställningar, föreläsningar, workshops och pedagogisk verksamhet som syftar till att inspirera, öka förståelsen och kunskapen kring bildförmedling. Lidköpings konsthall presenterar utställningar av nationella och internationella konstnärer som tillexempel verkar inom keramik, porslin, foto, design, installation och konsthantverk.

Bibliotek, konst & kultur arbetar med kultur för alla åldrar i Lidköping och samverkar tätt med övriga enheter inom kultur och fritid. Man ger bidrag till kulturföreningar och studieförbund, skapar och bjuder in till barn- och ungdomskultur och arrangerar smala och breda offentliga evenemang eller program.

Enheten ansvarar bland annat för:

 • Föreningsstöd till Lidköpings kulturföreningar
 • Stöd till arrangerande föreningar
 • Bidrag till folkbildningen
 • Musik- och teaterarrangemang
 • Utbildningar

Fritid

Ansvarar för verksamheten i fritidsanläggningarna och ungdomsverksamheten.

 • Sparbanken Lidköping Arena
 • Isstadion
 • Badhuset
 • Idrottens hus
 • Framnäs idrottsplats
 • Framnäsbadet
 • Dinascenen
 • kommunägda bollplaner

Fritid erbjuder simundervisning, fritidsaktiviteter, lovaktiviteter, uthyrning av gymnastiksalar och ekonomiskt stöd till föreningsverksamhet. Fritid erbjuder även mötesplatser, aktiviteter och arrangörsstöd för unga mellan 13-29 år.

Vänermuseet

Museet sätter Vänern och dess omgivande landskap i centrum. Utställningar, föredrag och aktiviteter för barn och vuxna speglar livet i, på och vid Vänern. Här får man också veta mer om Lidköping som hantverks- och sjöfartsstad. Museet arrangerar årligen utställningar i samverkan med lokala föreningar.

Förvaltningschef

t.f. förvaltningschef Jonny Palmkvist t.f. biträdande förvaltningschef Christina Josefsson

Räddningstjänsten är en gemensam organisation för kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga. Räddningstjänstens uppdrag från kommunerna regleras i räddningsnämndens reglemente.

Verksamheten är organiserad under en gemensam nämnd som juridiskt tillhör Lidköpings kommun.

Läs mer om Räddningstjänsten Västra Skaraborg Länk till annan webbplats..

Brandchef
Joakim Ramåker

Förvaltning ansvarar för delar av kommunens infrastruktur. Den består av fyra enheter:

 • Lidköpings Bredband
 • Lidköping Elnät
 • Renhållningen
 • Vatten-Avlopp

Dessa verksamheter finansieras av avgifter.

Förvaltningschef
Henrik Larsson tf förvaltningschef

Verksamheten är organiserad i fem enheter.

Plan-Trafik

Fysisk planering av mark och vatten, exploatering av nya detaljplansområden, kommunens gemensamma kartverk, fastighetsbildning. Planeringen av samhällsbetalda resor, lokala trafikföreskrifter, trafik planering, trafiksäkerhetsarbete och parkeringsövervakning.

Mark och exploatering

Planerar och bereder kommunens mark- bostads och exploateringsfrågor. GIS, mätningsverksamhet och adressättning.

Bygg

Bygglov, tillstånd och tillsyn enligt plan- och bygglagen, naturvårdsplanering, energirådgivning samt handläggning av bostadsanpassnings bidrag.

Miljö-Hälsa

Tillstånd och tillsyn enligt miljöbalk, livsmedelslag.

Administration

Administrativt stöd/resurs till övriga enheter, kundtjänst, ekonomi-administration och nämndsadministration

Samhällsbyggnad arbetar under samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnämnden.

Förvaltningschef
Urban Olsson

Inom Social Välfärd arbetar vi bland annat med hjälp, stöd och omvårdnad i hemmet och inom kommunens boendeformer. Genom olika typer av hemvårdsinsatser, dagverksamhet och anhörigstöd ges möjligheter att bo kvar i det egna hemmet. Andra alternativ är stödboende, äldreboende och gruppboenden för personer med demenssjukdom eller funktionsnedsättning.

Hälso- och sjukvård ges inom såväl hemvården som i de olika boendeformerna. Service- och biståndsenheten hjälper till med frågor och ansökningar inom Social Välfärd. Där arbetar alla handläggare som beslutar om olika former av hjälp och stöd. Sektor Social Välfärd ansvarar också för ekonomisk och social trygghet i kommunen. Vi som arbetar i verksamheten ger råd, stöd och insatser i många olika former och till allt från barn och ungdomar och deras föräldrar till vuxna med behov av olika typer av stöd.

Några exempel på insatser, stöd eller arbetsuppgifter är daglig verksamhet, särskilt boende, stödboende, hem för vård eller boende (HVB), boendestöd inom socialpsykiatrin och samsjuklighet inom ordinärt boende. Föräldrastöd, stöd för beroende, brottsoffer och personer utsatta för våld i nära relationer.

I uppdraget ingår också att känna till levnadsförhållanden i kommunen och att arbeta uppsökande, förebyggande och med delaktighet i samhällsplaneringen.

Stora delar av verksamheten är lagstyrd.

Förvaltningschef
Lotta Hjoberg

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kommunens frivilliga skolväsende. innefattande gymnasieskola, gymnasiesärskola, Komvux, högskola samt studie- och yrkesvägledning.

De la Gardiegymnasiet

De la Gardiegymnasiet är Skaraborgs största gymnasieskola med fler än 2000 elever och 250 anställda. Här finns många olika utbildningsprogram och flera program inom gymnasiesärskolan. Det finns både studieförberedande och yrkesförberedande program på skolan.

Arbetsmarknad och Vuxenutbildning.

I Arbetsmarknad och Vuxenutbildning ingår Komvux, högskola och studie- och yrkesvägledning samt Arbetsmarknad och integration (numera flyktingmottagningen).

Förvaltningschef
Bernt-Ove Brodin

AB Bostäders affärsidé är att på ett hållbart sätt och med starkt kundengagemang förvalta, skapa och utveckla bostäder.

Fastighetsbeståndet omfattar 2 512 lägenheter, 83 lokaler samt garage och bilplatser. Totalt uppgår antalet hyresobjekt till 4 450 enheter. 93 procent av lägenheterna finns i centralorten. AB Bostäders marknadsandel av hyresrätter i kommun uppgår till cirka 52 procent.

Omsättning 2020: 207 miljoner kronor
Antal anställda: 36
Ägarandel: 100 procent

Styrelseprotokoll

Protokoll från 2020 och framåt hittar du i mötesportalen Länk till annan webbplats.

Vill du läsa äldre protokoll, kontaka Kontaktcenter, telefon 0510-77 00 00

Här hittar du en lista över de personer som har ett uppdrag i nämnden Länk till annan webbplats.

Bolaget ägs av Götene och Lidköpings kommuner och privata intressenter (näringslivet, organisationer, privatpersoner). Kommunernas avsikt är att långsiktigt fokusera på utveckling inom besöksnäringen genom Destination Läckö-Kinnekulle AB och tillsammans med berörda intressenter aktivt arbeta för att besöksnäringen ska skapa tillväxt i området. Bolaget arbetar med hela destinationsutvecklingskedjan från att skapa reseanledningar året runt, affärs- och kompetensutveckling inom besöksnäringen och marknadsföring av destination.

Omsättning 2020: 7,8 miljoner kronor
Antal anställda: 7
Ägarandel: 49 procent

Göliska IT ägs av kommunerna Götene, Lidköping, Skara, Essunga, Grästorp och Vara. Verksamheten bedrivs som kommunalförbund, där medlemmarna enligt förbundsordningen har en ägarandel som motsvarar den relativa omfattningen kommunen köper verksamhet av förbundet.

Göliska IT levererar IT-drift och support till de sex ägarkommunerna och flertalet kommunala bolag utifrån ett gemensamt IT-avtal.

Omsättning 2020: 64,5 miljoner kronor
Antal anställda: 61
Ägarandel: 39 procent

Bolagets huvuduppgift är att producera och distribuera fjärrvärme, ånga och hetvatten till fastigheter och industrier inom Lidköpings centralort samt elproduktion. Bolaget ska tillföra samhällsnytta genom att följa utvecklingen och vara kommunens aktör inom energiförsörjning.

Lidköping Energi svarar för 90 procent av uppvärmningsbehovet för bostäder och för cirka 60 procent av industrin inom området.

Omsättning 2020: 234 miljoner kronor
Antal anställda: 64
Ägarandel: 100 procent

Styrelseprotokoll

Protokoll från 2020 och framåt hittar du i mötesportalen Länk till annan webbplats.

Vill du läsa äldre protokoll, kontaka Kontaktcenter, telefon 0510-77 00 00

Här hittar du en lista över de personer som har ett uppdrag i nämnden Länk till annan webbplats.

Lidköping/Hovby Flygplats AB uppgift är att bedriva flygverksamhet samt verka för flygets utveckling. I verksamheten ingår även förvaltning av byggnader och markanläggningar på flygplatsen.

Omsättning 2020: 1,3 miljoner kronor

Antal anställda: 1

Ägarandel: 100 procent

Här hittar du en lista över de personer som har ett uppdrag i nämnden Länk till annan webbplats.

Bolagets affärsidé är att medverka till det lokala näringslivets utveckling. Bolaget ska vara en tillgång för Lidköpings samlade näringsliv, som problemlösare och kreativ partner. Med utgångspunkt från marknadens och hyresgästernas behov erbjuder bolaget lösningar på lokalproblem och etableringar som är till gagn för alla parter. Bolagets roll som fastighetsägare är att förvärva, förvalta och förädla samt även försälja.

Fastighetsbeståndet omfattar 10 fastigheter med 151 avtal till en uthyrd yta om 55 407 kvm.

Omsättning 2020: 34,0 mnk
Antal anställda: 4
Ägarandel: 100 procent

Protokoll

Vill du läsa protokoll från bolaget, kontakta Kontaktcenter, telefon 0510-77 00 0

Här hittar du en lista över de personer som har ett uppdrag i nämnden Länk till annan webbplats.

Läs mer om Lidköpings Näringslivsfastigheter AB

Du som inte kan tala svenska har rätt att få hjälp av en tolk i kontakt med myndigheter. Det är den myndighet eller enhet som du ska besöka som beställer och står för kostnaden för tolk.

Kontakta oss inför ditt besök och berätta att du har behov av tolk. På www.tolkformedlingvast.se Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om de tolkar vi anlitar och vad som ingår i tolkens roll.

Verksamheten styrs av en förbundsordning och lyder under kommunallagen.

Bolaget bedriver hamn-, stuveri-, terminal-, bogserbåts- och isbrytningsverksamhet i följande hamnar: Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping, Vänersborg, Åmal och Trollhättan.

Vänerhamn är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande mer än 2,5 miljoner ton. Att verka för en expansion av Vänersjöfarten är ett av företagets viktigaste övergripande mål.
Vänerhamn AB ägs tillsammans med Karlstads-, Kristinehamns-, Gullspångs-, Vänersborgs- och Åmåls kommuner samt Svenska Lantmännen Ek.för.

Omsättning 2020: 169,2 miljoner kronor
Antal anställda: 111
Ägarandel: 20,3 procent

Fastbit AB ägs till lika delar av Skara Energi AB, Lidköpings kommun och VänerEnergi AB.

Bolaget bedriver inköp och försäljning av tjänster för fast och trådlös kommunikation såsom data och telefoni, samt äger och förvaltar för verksamheten fast egendom.

Omsättning 2020: 97 miljoner kronor
Antal anställda: 8
Ägarandel: 33 procent

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: