Brandskydd i byggprocessen

Boverkets byggregler (BBR) innehåller de minimikrav på brandskyddet som ställs när man uppför en ny byggnad eller ändrar en befintlig byggnad. Kraven varierar beroende på hur många våningar byggnaden har och vilken verksamhet som ska bedrivas i byggnaden. Detta innebär att brandskyddet kan behöva ändras om man t.ex. byter verksamhet i en befintlig byggnad.

BBR avsnitt 5 behandlar brandskydd och är uppdelat i 8 olika områden.

 • Avsnitt 5:1 – Allmänna förutsättningar
 • Avsnitt 5:2 – Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar
 • Avsnitt 5:3 – Möjlighet till utrymning vid brand
 • Avsnitt 5:4 – Skydd mot uppkomst av brand
 • Avsnitt 5:5 – Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom byggnader
 • Avsnitt 5:6 – Skydd mot brandspridning mellan byggnader
 • Avsnitt 5:7 – Möjlighet till räddningsinsatser
 • Avsnitt 5:8 – Krav på brandskydd vid ändring av byggnader

Bygglov eller bygganmälan

Utifrån bygglagstiftningen krävs det oftast bygglov eller bygganmälan för nybyggnad, tillbyggnad eller ändring av byggnad. Lagstiftningen ställer också krav på att man följer en viss lov- och byggprocess med avstämningar och kontroller. Planerar man att genomföra en byggåtgärd och är osäker på vad som gäller kan man kontakta den förvaltning som har hand om byggfrågor i den kommun där åtgärden ska ske eller söka mer information via aktuell kommuns webbplats.

Ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet i en befintlig byggnad kräver bygganmälan. Nedanstående exempel på åtgärder är normalt anmälningspliktiga enligt Boverkets allmänna råd (BFS 2017:4)

 • Förändrad brandcellsindelning.
 • Nya dörrar i brandcellsgräns eller brandsektion.
 • Nedmontering eller urdrifttagande av brandtekniska installationer, t.ex. automatiskt brandlarm, utrymningslarm, automatiskt släcksystem eller brandgasventilation.
 • Förändring av utrymnings- och tillträdesvägars utformning, längd eller framkomlighet.
 • Ändringar av det byggnadstekniska brandskyddet till följd av ökat personantal eller ökad brandbelastning.
 • Byte av typ av material i fasaden på byggnader som har fler än två våningsplan och som inte är en- eller tvåbostadshus.

Projektering och verifiering av brandskyddet

Byggreglerna ställer krav på att byggnaders brandskydd ska projekteras, utformas och verifieras. Vid ändring av byggnad ska skicket på befintligt brandskydd identifieras och i huvudsak ska samma brandskyddskrav uppnås vid ändring av byggnad som vid nybyggnation.

Det finns två sätt att projektera brandskyddet i en byggnad. Det ena sättet kallas förenklad dimensionering och innebär att man uppfyller byggreglernas föreskrifter genom att tillämpa alla de lösningar och metoder som finns i de allmänna råden. Det andra sättet kallas analytisk dimensionering och används om man vill uppfylla byggreglernas föreskrifter på annat sätt än genom förenklad dimensionering. Vid analytisk dimensionering behöver man genom dokumenterad kvalitativ bedömning, scenarioanalys eller kvantitativ riskanalys kunna påvisa att brandskyddet uppfyller föreskrifternas krav.

Den byggande (byggherren) bör i ett tidigt skede bedöma behovet av relevant kompetens för projektering, dokumentation och verifiering av brandskyddet. I många fall är det lämpligast att anlita en brandkonsult med dokumenterad kunskap inom området. Sådan dokumenterad kunskap kan t.ex. vara brandingenjörsexamen från Lunds tekniska högskola eller Luleå tekniska universitet.

Brandskyddsdokumentation

Byggreglerna ställer krav på att det för den färdiga byggnaden ska finnas en framtagen brandskyddsdokumentation. Av denna ska det framgå hur brandskyddet är utformat och utifrån vilka förutsättningar. Vidare ska brandskyddsdokumentationen verifiera att de brandskyddskrav som finns i byggreglerna har uppfyllts. Kravet på brandskyddsdokumentation har funnits sedan 1994 och gäller alla byggnader med undantag för komplementbyggnader som är högst 15 m².

I många fall behöver man tidigt i ett byggprojekt ta fram ett utkast till brandskyddsdokumentation, en så kallad brandskyddsbeskrivning. Detta behövs vanligen för att få startbesked från byggnadsnämnden d.v.s. tillåtelse att börja bygga. För att få ett startbesked ska den byggande (byggherren) kunna visa att byggåtgärderna kommer att uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande byggregler.

Efter avslutade byggåtgärder

Byggåtgärder som kräver bygglov eller bygganmälan ses som avslutade när byggnadsnämnden har utfärdat ett slutbesked. Genom slutbeskedet får man tillåtelse att ta byggnaden i bruk. Vid ibruktagande ska brandtekniska installationer vara driftsatta och det ska finnas en färdigställd brandskyddsdokumentation som beskriver brandskyddets utformning och verifierar att byggreglernas krav är uppfyllda.

I bruksskedet har fastighetsägare och de som bedriver verksamhet i byggnader ett särskilt ansvar att se till att brandskyddet upprätthålls under byggnadens livslängd och i någon mening uppdateras i takt med tiden. Detta särskilda ansvar regleras i lagen om skydd mot olyckor. För fastighetsägare och verksamhetsutövare är det därför viktigt att få tillgång till de dokument som tagits fram under byggtiden t.ex. brandskyddsdokumentation med tillhörande brandritningar samt drift- och skötselinstruktioner för brandtekniska installationer.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: