Systematiskt brandskyddsarbete

Fastighetsägare och verksamhetsutövares skyldigheter

Fastighetsägare och verksamhetsutövare har utifrån lagen om skydd mot olyckor särskilda skyldigheter när det gäller brandskyddet i byggnader och anläggningar. Fastighetsägare och verksamhetsutövare ska genom ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) se till att det finns utrustning för släckning av brand, att det finns tillfredsställande utrymningsmöjligheter och att det vidtas förebyggande åtgärder mot brand och brandspridning.

Vad är systematiskt brandskyddsarbete

Brandskyddsarbetet inom en byggnad eller anläggning kan delas in i 7 olika områden.

Enligt lagstiftningen ligger ansvaret på fastighetsägare och verksamhetsutövare. För att det ska fungera rent praktiskt så behöver ansvaret klargöras ytterligare. Mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare bör det finnas en gränsdragningslista som tydliggör vem som ansvarar för drift- och underhåll av olika brandtekniska installationer, vem som ansvarar för framtagande och uppföljning av regler och rutiner etc.

Hur många som behöver arbeta med brandskyddsfrågor inom en verksamhet beror på typ och storlek av verksamheten samt hur komplext brandskyddet är. I grunden behöver det dock alltid finnas en utsedd brandskyddsansvarig. Finns det tekniska system såsom vattensprinkler eller brand- och utrymningslarm så behöver det finnas utsedda anläggningsskötare som ansvarar för drift och underhåll av dessa system. Hanterar verksamheten brandfarliga eller explosiva varor ska det finnas utsedda föreståndare som ser till att hanteringen sker på ett säkert sätt. I övrigt kan organisationen anpassas till de brandskyddsuppgifter som behöver lösas.

De som arbetar med brandskyddsfrågor eller har till uppgift att agera i händelse av brand behöver få den utbildning som är nödvändig för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter. I grunden behöver all personal vara informerad om var utrymningsvägar och släckredskap finns samt hur man förväntas agera i händelse av brand.

Genom framtagande av interna instruktioner och rutiner kan risken för brand minskas. Sådana instruktioner och rutiner kan exempelvis gälla rökning, användande av levande ljus eller utförande av tillfälliga heta arbeten. Det är särskilt viktigt att man inom alla verksamheter har fungerande rutiner för utrymning och agerande i händelse av brand.

I många fall behöver brandskyddsarbetet dokumenteras för att hålla ordning på vad som ska göras, vad som har gjorts och hur olika situationer ska hanteras. Det kan handla om att dokumentera genomförda utbildningsinsatser eller egenkontroller. Det kan också handla om att ha dokumentation som underlag för arbetet exempelvis i form av brandskyddsritningar, drift- och underhållsinstruktioner eller utrymningsplaner.

Byggnadens brandskydd ska bibehållas under hela dess livslängd och i någon mån uppdateras i takt med tiden. Tekniska anordningar och byggnadsdelar slits och skadas. Det är därför viktigt att brandskyddsanordningar regelbundet funktionsprovas och underhålls. Tekniska system har oftast en kortare livslängd än själva byggnaden och därför bör byte planeras innan man står inför faktum att befintligt system inte längre fungerar. Detta gäller exempelvis brand- och utrymningslarm som ofta har en avgörande betydelse för personsäkerheten.

För att säkerställa att skyddsnivån bibehålls över tid måste både brandskydd och dokumentation regelbundet kontrolleras och följas upp. Detta är särskilt viktigt i samband med byggnads- eller verksamhetsförändringar. Även om inga förädringar skett är det lämpligt att årsvis gå igenom verksamhetens totala brandskyddsarbete för att se om rutiner, planer och övrig dokumentation fortfarande är relevant för verksamheten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: