Tillstånd explosiv vara

Vid förvaring och hantering av explosiva varor behöver den som ansvarar för hanteringen vidta särskilda försiktighetsåtgärder mot brand och explosion. Den som ansvarar för hanteringen behöver också se till att obehöriga inte kommer åt de explosiva varorna. Det finns därför krav på att den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor också ska ha tillstånd för detta.

Vem prövar frågor om tillstånd för explosiva varor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap prövar frågor om tillstånd för explosiva varor som avser tillverkning, destruktion, import samt hantering inom Försvarsmakten.

Polismyndigheten prövar frågor som avser sprängningsarbeten.

Vi prövar ansökan om tillstånd för explosiva varor i våra medlemskommuner gällande hantering, förvaring, handel och överföring inom Sverige. Den som söker tillstånd ska kunna påvisa att hanteringen kommer att ske på ett säkert sätt i enlighet med lagen om brandfarliga och explosiva varor och i enlighet med de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Ansök om tillstånd explosiv vara

När er ansökan om tillstånd för explosiv vara kommer in till oss så börjar vi med att kontrollera om den är fullständig. Om ansökan bedöms som fullständig så kommer vi att skicka tillbaka ett mottagningsbevis. Saknas tillräckligt underlag för att vi ska kunna göra en prövning så kommer ni istället att få en begäran om komplettering. Tillståndsprövningen påbörjas först efter det att en fullständiga ansökan har kommit in till oss.

Vid prövning av ansökan ska utsedda föreståndare för hanteringen godkännas. Det är därför viktigt att man i ansökan bifogar t.ex. utbildningsintyg eller sprängkort som styrker föreståndares kompetens. Från och med 2021-08-01 ska också deltagare i verksamheten anmälas till oss för lämplighetsprövning och godkännande. I samband med tillståndsprövningen inhämtas yttrande från polismyndigheten avseende lämplighet när det gäller föreståndare, deltagare i verksamheten samt den sökande.

Tillståndet kommer i enlighet med lagen att begränsas till viss tid och innehålla de villkor som behövs för att hanteringen ska ske på ett säkert sätt. När ett tillstånd meddelas kan det vara förenat med ett beslut om att hanteringen inte får påbörjas innan de anordningar och anläggningar som ska användas för hanteringen har avsynats. Ett sådant beslut framgår av villkoren i tillståndsbeviset.

Anmälan om föreståndare och deltagare i verksamheten

Uppgifter om föreståndare och deltagare i verksamheten ska normalt anmälas till oss i samband med tillståndsansökan. Enligt lagstiftningen ska både föreståndare och deltagare prövas avseende lämplighet innan de godkänns för den tänkta hanteringen av explosiva varor. Detta innebär att om föreståndare eller deltagare byts ut eller tillkommer under tillståndstiden så måste detta anmälas separat. Sådan anmälan under tillståndstiden kan göras via nedanstående länk.

Avgift för tillståndsprövning

Avgift för tillståndsprövning tas ut med stöd av 27 § Lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

 Aktuell taxa för tillståndsprövning

Typ av avgift

Pris

Fast grundavgift

2570 kr

Timavgift handläggning

857 kr/h

Särskild bestämmelse

  • Om tillståndsbevis finns och en ansökan endast omfattar godkännande av föreståndare för explosiv vara uttas endast timavgift handläggning. Fast grundavgift uttas inte.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: