Tillsyn

Vi har uppdraget att utöva tillsyn över efterlevnad av lag om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor i våra medlemskommuner. I vår roll som tillsynsmyndighet har vi både särskilda rättigheter och skyldigheter.

Till rättigheterna hör bl.a. att vi för tillsyn har rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och andra anläggningar samt att vi har rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. En tillsynsmyndighet får också meddela de föreläggande och förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.

Till skyldigheterna hör bl.a. att vi som myndighet ska vara saklig, opartisk och endast vidta åtgärder som har stöd i lagstiftningen. Ärenden ska vara skriftligt dokumenterade och handläggningen ska ske så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Inför ett beslut om åtgärder ska vi som myndighet se till att ärendet blir utrett i tillräcklig omfattning. Vi ska också genom tjänsteanteckningar underrätta den som är part om allt material av betydelse för beslutet och ge parten tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet.

Tillsyn av brandskydd

Vår tillsyn av brandskyddet vid byggnader och anläggningar syftar till att kontrollera om ägare och verksamhetsutövare bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete och upprätthåller ett skäligt brandskydd. Fastighetsägare och verksamhetsutövare ska genom ett systematiskt brandskyddsarbete se till att det finns utrustning för släckning av brand, att det finns tillfredsställande utrymningsmöjligheter och att det vidtas förebyggande åtgärder mot brand och brandspridning i byggnader.

Tillsyn av farlig verksamhet

Farliga verksamheter med omfattande kemikaliehantering eller flygplatser som har meddelats drifttillstånd enligt luftfartslagen har särskilda skyldigheter. Vår tillsyn vid denna typ av anläggningar syftar till att kontrollera om verksamheten har analyserat riskerna för allvarliga olyckor, om verksamheten har den beredskap som behövs för att hindra och begränsa skador vid allvarliga olyckor samt om verksamheten har ett fungerande system för rapportering och varning vid olyckor eller tillbud.

Tillsyn gällande hantering av brandfarliga och explosiva varor

Vår tillsyn gällande verksamheter som hanterar brandfarliga och explosiva varor riktar sig främst mot sådana verksamheter som har en tillståndspliktig hantering. Tillståndsprövning och tillsyn gällande hantering av brandfarliga och explosiva varor syftar till att kontrollera om verksamhetsutövaren följer de krav som finns i lagen och i de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Den som hanterar brandfarliga eller explosiva varor ska vidta de åtgärder och försiktighetsmått som behövs för att hindra att hanteringen leder till brand eller explosion.

Planering av tillsynsverksamheten

Tillsynsverksamheten är genom lagstiftningen inte detaljreglerad utan tanken är att varje kommun ska planera och genomföra tillsyn utifrån sina specifika behov. För vår del innebär detta att vi fortlöpande analyserar tillsynsbehovet utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Utifrån analysen läggs sedan en årlig tillsynsplan som omfattar de byggnader och verksamheter där kontroll ses som mest betydelsefull för att skydda kommuninnevånarna och samhällets funktioner.

Genomförande av tillsyn

Vid tillsyn av byggnader eller verksamheter sker en granskning av dokumentation som beskriver brandskyddets utformning och det skyddsarbete som bedrivs. Denna granskning kombineras med ett tillsynsbesök där vi samtalar om hur brandskyddsarbetet bedrivs gällande organisation, utbildning, rutiner, drift och underhåll samt uppföljning. Vid tillsynsbesöket genomförs också en rundvandring med stickprovskontroll av att skyddsanordningar fungerar och att risker har förebyggts. Utifrån den riskbild som kommer fram under tillsynen görs sedan en bedömning av om skyddsnivån är anpassad till det som ska skyddas. Om det vid denna bedömning framkommer att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att skydda människor, egendom eller miljö så meddelas ett föreläggande. I annat fall avslutas tillsynen med att tjänsteanteckningar från tillsynen skickas till berörda parter.

Avgift för tillsyn

Avgift för tillsyn tas ut med stöd av 5 kap. 4 § lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor och 27 § lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

A‌ktuell taxa för tillsyn

Typ av avgift

Pris

Fast grundavgift

1713 kr

Timavgift handläggning tillsyn

857 kr/h

Timavgift handläggning efterkontroll

857 kr/h

Särskild administrativ avgift

393 kr

Särskilda bestämmelser

  1. I de fall inbokad tillsyn eller efterkontroll inte har kunnat utföras på grund av att avbokning inte skett och objektet inte har varit tillgängligt eller om nödvändiga ombud uteblivit uttas ersättning enligt särskild administrativ avgift.
  2. I de fall tillsyn av brandskyddet och tillsyn av brandfarliga & explosiva varor samordnas och sker vid ett och samma tillfälle uttas endast en fast grundavgift. Fast grundavgift uttas inte vid efterkontroll.
  3. För provtagning och undersökning av prov i samband med tillsyn av brandfarliga & explosiva varor uttas tilläggsersättning motsvarande undersökningskostnaden.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: