Krisberedskap & civilt försvar

Vi lever i ett allt mer komplext samhälle där tekiska försörjnings-system, transporter och dataöverföring är en förutsättning för att vår vardag ska fungera normalt. Med komplexiteten följer också en ökad sårbarhet där ett brett spektra av händelser kan hota samhällets försörjningssystem och funktioner. Sådana händelser kan vara översvämningar, stora skogsbränder, pandemier, flyktingströmar, terror- eller krigshandlingar. Målsättningen med samhällets krisberedskap och civila försvar är att försöka upprätthålla samhällsviktiga funktioner även under kris eller krig.

Krisberedskap

En kris är en händelse som hotar grundläggande funktioner eller värden i samhället, exempelvis elförsörjning, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhällets samtliga funktioner inte kan upprätthållas.

Våra medlemskommuner arbetar kontinuerligt med säkerhet och krisberedskap. Detta för att bygga upp en bra beredskap inför de små olyckorna, de större händelserna och de stora katastroferna. Kommunernas arbete innehåller bl.a. följande delar:

  • Framtagande av risk- och sårbarhetsanalyser
  • Framtagande av planer och rutiner
  • Genomförande av krisövningar och utbildningar
  • Upprätthållande av krisstödsgrupper
  • Samverkan med andra myndigheter och organisationer

E-post till säkerhetssamordning Lidköping
E-post saksam@lidkoping.se

E-post till säkerhetssamordning Vara
E-post saksam@vara.se

E-post till säkerhetssamordning Grästorp
E-post saksam@grastorp.se

E-post till säkerhetssamrodning Essunga
E-post saksam@essunga.se

Förbered dig för kris

Vid en allvarlig händelse behöver du vara förberedd på att samhällets service och tjänster inte kommer fungera som vanligt. Du måste då själv kunna tillgodose dina behov av exempelvis vatten, mat och värme under en kortare tidsperiod. På webbplatsen msb.se finns information om hur du som privatperson kan förbereda dig inför en eventuell samhällskris och hur du kan få tillförlitlig information om inträffad händelse.

Civilt försvar

Det civila försvaret omfattar hela samhället. I fred är civilt försvar den verksamhet som genomförs för att höja samhällets förmåga att motstå ett väpnat angrepp. Det civila försvaret är inte en organisation, utan en verksamhet som via många aktörer kompletterar det fredstida samhällets förmåga.

Planeringen av det civila försvaret samordnas med annan planering för att skapa beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i fred och har sin utgångspunkt från arbete med krisberedskap. På detta sätt uppnås en helhetssyn på olika hot och risker i det moderna samhället.

Totalförsvar

Det civila försvaret och militära försvaret bildar tillsammans totalförsvaret. Totalförsvaret omfattar all samhällsverksamhet som ska bedrivas i krig och bygger på samarbete och samverkan mellan Försvarsmakten och ett stort antal civila myndigheter, kommuner, organisationer och företag.

Höjd beredskap

Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder automatiskt högsta beredskap.

Kommunens roll vid höjd beredskap och krig

Kommunerna är viktiga för att totalförsvaret ska fungera under höjd beredskap och krig. Under höjd beredskap är kommunernas roll att se till att samhällsviktiga verksamheter, som exempelvis dricksvatten, el, vård, skola och omsorg fungerar. Samhället under höjd beredskap är i behov av att dessa typer av verksamheter upprätthålls. I krig ska samhället fungera så likt vardagen som möjligt.

Invånarnas roll vid höjd beredskap och krig

I Sverige har vi totalförsvarsplikt, den omfattar alla invånarna mellan åldrarna 16 och 70 år. Totalförsvarsplikt betyder att alla som omfattas måste delta i uppgifter inom totalförsvaret. Det kan vara allt ifrån att göra allmän värnplikt till att bära vapen i strid eller att rensa upp efter en större olycka. Under höjd beredskap gäller allmän tjänsteplikt, vilket innebär att varje person måste inställa sig. Ungdomar i åldrarna 16-18 år är undantagna väpnad strid och tilldelas andra uppgifter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: